Kapittel 1 - lærebok (2017)

1.1.1    a) For eksempel hjulet, motorer og mobiltelefon eller noe annet.

b) For eksempel gjøre mobiltelefonen raskere å surfe med og lettere i vekt. 

1.1.2    a) Å forske betyr å tenke ut en løsning på et problem eller finne svar på et spørsmål.

b) Lite mat, konkurranse med rødreven, lite lemen (mat), det er så få fjellrever igjen og de bor så spredt at det er vanskelig å formere seg. Klimaendringer kan føre til at fjellreven ikke får optimale forhold i fjellet.

 

1.1.3    a) For eksempel Kristian Birkeland og Marie Curie.

b) Kristian Birkeland er særlig kjent for sine studier av Nordlyset. Marie Curie oppdaget sammen med sin mann Pierre Curie de radioaktive grunnstoffene polonium og radium.

 

1.1.4   a) gjetning eller antagelse

b) hypotese – antagelse, teori – hva vi mener er forklaringen

c) Det er grunnlaget for de forsøkene vi skal gjøre.

 

1.1.5    a) Salt senker frysepunktet til vann, derfor vil saltvann fryser ved en lavere temperatur enn rent vann.

b) Når vannet i brusen fryser, utvider volumet seg. Da blir flaska knust.

 

1.1.6    a) En variabel er noe vi ønsker å undersøke i et eksperiment. Når vi gjør målinger eller undersøkelser, må vi helst variere bare en ting om gangen.

b) Slik at resultatet bare er avhengig av denne ene variabelen.

c) Mønster, gummiblanding, føre.

 

1.1.7   a) Måleusikkerhet er et mål på hvor sikkert et måleresultat kan være.

b) Fordi vi med måleusikkerheten kan si noe om hvor sikre resultatene i et eksperiment er.

c) Se side 13 i læreboka. Vi kan redusere måleusikkerheten ved å velge passende måleinstrumenter og være nøyaktig og konsentrert under arbeide.

 

1.1.8   a) For å vite om vi kan stole på resultatene eller ikke.

b) Vi forklarer hva resultatene betyr.

c) Vi må sette opp en ny hypotese som tar hensyn til resultatene våre, og undersøke den.

 

 

1.2.1 Lage et skjema med spørsmål til de andre elevene i klassen. Hvor mange timer sover de? Hvilken karakter fikk de på naturfagprøven?

 

1.2.2 forskjell i lys, temperatur og vanning

 

1.3.1 For at andre kan gjøre tilsvarende forsøk senere.

 

1.3.2    a) en kort beskrivelse av hvorfor vi vil gjøre forsøket

b) en beskrivelse av hva som er gjort, og hvordan vi har utført målingene

c) Hva har vi lært av forsøket? En drøfting av hypotesen.

 

1.4.1 

a)

3

b)

5

c)

6

d)

1

e)

2

f)

4

 

 

1.4.2 variabel, hypotese, prøve, forsøk, øvelse, simulere, løse, problem, test, tolke, resultat