Kapittel 3 Lærebok (2013)

3.1.1 Japan, USA, Canada og Sverige er rike land. De andre er fattige.

3.1.2 Noen forslag: Olje og gass, mineraler i fjellet, vannkraft og skog.

3.1.3 I 1972 holdt FN en miljøvernkonferanse kalt En jord. Landene forpliktet seg til å følge FNs miljøvernprogram.

3.1.4 Ressurser som vi mennesker høster fra naturen må forvaltes etter prinsippet om bærekraftig utvikling. For mye eller for lite fangst av et dyr kan f.eks. være ikke bærekraftig. Energiforbruket vårt av olje er ikke bærekraftig. Her må du tenke selv, men kanskje kan resirkulering og redusert bruk av drivstoff og strøm være et par forslag?

3.1.5 Være bevisst på eget forbruk.

3.1.6 Det går mer energi med til å produsere kjøtt enn å produsere plantemat siden dyrene jo må spise planter og da minker energiinnholdet i maten med ca. 90 %. Mer bruk av energi til transport betyr i praksis mer bruk av olje. Det gir utslipp av karbondioksid, som øker drivhuseffekten. Det får følger for kommende generasjoner.

3.1.7
a) Det er viktig å vite hva som er lurt og ikke lurt å gjøre. Kunnskap er derfor viktig. Vi må ha kunnskap om naturen, både om den levende og den ikke-levende naturen. Kunnskapen får vi gjennom å forske og undersøke naturen. Vi kan også lese oss til kunnskap, men da er det viktig å vurdere om det en leser er seriøst, dvs fra en kilde vi kan stole på.

3.1.8
a) GMO = Gen Modifiserte Organismer, dvs organismer (planter og dyr) som har fått forandret arvestoffet sitt ved hjelp av moderne metoder.
b) Mange mener at vi vet ikke enda alle mulige følger av å forandre på organismene og å spise eller på annen måte bruke disse organismene.

 

3.2.1 Vi lever et liv i vellstand.

3.2.2 Elektriske apparater 22 %

Oppvarming av rom 66 %

Oppvarming av vann 12 %

3.2.3 Her er noen: vindkraft, bølgekraft, jordvarme, brenning av ved, atomkraft, brenning av olje og gass. De fire første av disse er fornybar energi. Atomkraft, olje og gass er ikke-fornybar energi. Fornybar energi går vi ikke tom for, og dersom vi ikke brenner noe, blir det heller ikke utslipp. Men det kan være andre ulemper, som at vi må lage store anlegg som kanskje kan være skjemmende eller skadelige for naturen på andre måter. Finn mer om dette, og presenter det – gjerne i en tabell.

3.2.4 ENØK = energi økonomisering. Energisparende tilltak reduserer det totale energiforbruket i hjemmet.

3.2.5
a) 70-80 % er fra elektrisk strøm

b) biomasse, fjernvarme, varmepumper

3.2.6 Vi har fjell og vi har mye nedbør.

3.2.7 Varmere klima, høyere energipriser, mer bruk av varmepumpe og bedre isolerte boliger har dempet energibruken i hjemmet.

3.2.8
a) Søk på internett. Norge bruker totalt ca. 125 TWh i løpet av ett år. b) Norge bruker mer elektrisk strøm enn mange andre land pga klimaet. Vi bruker mye strøm til oppvarming av bolig, elektriske apparater og oppvarming av vann. Industrien bruker også mye elektrisk energi.

c) T står for terra, som betyr billion (en million millioner) kilowatttime. TWh - 1 terawattime er en milliard kilowattimer. (1000 000 000 kWh) Det er er energibruk fra 40 000 eneboliger i løpet av ett år.

3.2.9 Vannetskretsløp.

 

 

3.3.1

1. Feil

2. Rett

3. Den fører til sur nedbør, men ikke svært sur nedbør

4. Ikke direkte, men dersom temperaturen stiger mye, kan torskestammen bli kraftig redusert

3.3.2 Fossile energikilder er dannet av organismer (planter og dyr) som har levd på jorden i tidligere tider, Olje, gass og kull er tre slike energikilder.

3.3.3
a) Minus 18 grader

b) kaldt

3.3.4 Gass kan bl.a. brukes til oppvarming, matlaging og lys. Vet du om flere bruksområder?

3.3.5 Karbondioksid, CO2, fører til global oppvarming
Svovelgasser, bl.a. svoveldioksid, SO2 fører til sur nedbør og noen får også problemer som astma og andre luftveisplager av disse gassene

Nitrogenoksider, NOX fører også til samme problemer som SO2.

3.3.6 Mer bruk av elektriske biler, kjøre kollektivt.

 

3.4.1 Se tabell på side 48 i læreboka

3.4.2 Tenk på bærekraftig utvikling. Ved fornuftig bruk av energikilder vil vi både unngå at viktige ressurser som olje blir oppbrukt så fort, og vi unngår skadelige utslipp som kan skade jorden i lang tid framover.

3.4.3 Vi blir nok rikere, og vi tar stadig i bruk nye hjelpemidler som forbruker energi. I andre land, særlig i de fattige må vi rekne med rask utvikling i bruk av energikrevende hjelpemidler, som for eksempel biler.

3.4.4
a) For eksempel at mye av energien i fossen blir til varme i ovnen.
b) Mer moderne anlegg, bruk av ny teknologi, utbygging av småelver.

3.4.5 Vi har muligheten til å ha vannkraft, ikke alle land har det.

 

3.5.1 Se på etiketter, søke på internett, lese aviser.

3.5.2
a) Mat som er laget i det området man bor, kalles for kortreist.

b) Gir arbeidsplasser og inntekter i nærminjøet, bruker ikke mye utslipp og energi på frakt.

3.5.3 Billig arbeidskraft, billige råvarer.


3.5.4 Ordet etisk forteller om det som er rett. Etisk handel eller rettferdig handel gjør at de som produserer for salg for en fornuftig og rett pris for varene sine.

3.5.5 Tenk selv. Noen tips: Kunnskaper om resten av verden, om data, om å bruke moderne hjelpemidler som mobiltelefon og musikk-anlegg av ulike slag.

3.5.6 Gjør som det står i oppgaven, prat sammen og noter det dere kommer fram til. Det er sikkert mye fornuftig.

3.5.7 En forbruker er en som kjøper. Dersom ingen eller få kjøper en vare, må produsenten tenke seg om - hva er årsaken, og enten slutte å produsere varen, eller finne en annen måte å produsere eller selge varen på. Dersom folk fleste velger rettferdige varer, vil propdusenter og forhandlere satser mer på å selge slike varer. Kommer du/dere på noe mer til denne oppgaven, såer det flott.

3.5.8 Det greieste er å gå inn på fairtrade sine nettsier, da finner du den nyeste oversikten.


3.5.9 Press fra enkeltpersoner og fra myndigheter og organisasjoner. Bedrifter som produserer miljøvennlig får positiv omtale i media og mellom oss mennesker. Det kan kanskje føre til øket salg?

 

3.6.1 I 2011 var avfallsmengden fra husholdningene 438 kg per innbygger i Norge.

3.6.2 Det er som for bruk av energi, at vi blir rikere og at vi stadig får nye produkter som vi kjøper og da kvitter vi oss med det gamle. Det er også dyrt å reparere, så da kaster vi heller og ”sparer penger”.

3.6.3 Da varer ressursene lenger og vi unngår avfall som forurenser.

3.6.4
a) Panteordninger, returpunkter, søppelsortering, avslag i søppelavgifter om vi sorterer osv.

b) Der kan vi kjøpe brukte ting.

c) Vi kan velge å kjøpe brukt, dvs gjenbruke – istedenfor å kjøpe nytt, dvs bruke mer ressurser.

3.6.5 Tenk selv

3.6.6 Tenk selv

3.6.7 Noter ned – og jobb gjerne sammen med noen.

 

3.7.1 1I, 2F, 3J, 4A, 5G, 6D, 7C, 8H, 9B, 10E