Undersøk: Fremmede arter

Flere av artene vi har i Norge kom hit etter istiden når isen trakk seg tilbake. Artene kom fra Skandinavia og Russland. Vi har i dag fugler, pattedyr, insekter, amfibier og planter som krysser grenser og strekker seg over store landområder.

En fremmed art er en art som spres til et område ved hjelp av mennesker. Villsvin, mink, sitkagran og mårhund er arter mennesket har innført. Spredning av fremmede arter er et globalt problem. Fremmede arter kan føre med seg sykdommer, og påvirke planter og dyr som hører hjemme i Norge.

Mink  
1.  Velg en art som er innført til Norge av mennesker (mink, villsvin, sitkagran, mårhund).

2.  Finn ut hvilket land arten kommer fra.

3.  Hvorfor ble arten flyttet til Norge eller Skandinavia?