Kompetansemål og kapittelstruktur Kosmos yrkesfag

Kosmos yrkesfag- nye utgaver til læreplan LK20.

Kosmos HS, RM – Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Mikroorganismer

• (HS) drøfte hvilken betydning mikroorganismer har for kropp og helse

• (RM) gjøre rede for mattrygghet og betydningen av mikroorganismer i matproduksjon, for driftshygiene og ved håndtering av mat

6 Stoffer i mat og kosmetikk

• (HS) utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram

• (RM) utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram

 

Kosmos EL - Elektro og datateknologi (tidligere Elektrofag)

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Energi

• (EL) bruke begrepene vekselstrømteknologi, likestrømsteknologi, energilagring og virkningsgrad for å beskrive og drøfte metoder for bærekraftig energiproduksjon

6 Oppvarming og enøk

• (EL) gjøre rede for sammenhenger mellom elektrisk energi og effekt og presentere noen energieffektive løsninger i bygg

 

 

Kosmos TP, BA - Teknologi- og industrifag (tidligere Teknikk og industriell produksjon)
og Bygg- og anleggsteknikk

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Energi

• (TP) undersøke og vurdere ulike metoder for lagring og overføring av energi

• (BA) bruke begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad til å vurdere energiøkonomisering i bygg

6 Materialer

• (TP) undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

• (BA) undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

 

Kosmos FD, DT – Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign, Håndverk, design og produktutvikling

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Materialer og produkter

• (FD) undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv

6 Stoffer og stoffblandinger

• (FD) utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram

• (DT) undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

 

 

Kosmos NA, SR – Naturbruk, Salg, service og reiseliv

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Miljøendringer

• (NA) undersøke problemstillinger knyttet til arealbruk, gjøre rede for hvordan endringer kan påvirke økosystemer, og foreslå bærekraftige løsninger

• (SR) gjøre rede for aktuelle miljøutfordringer knyttet til handel og reiseliv og drøfte disse i et bærekraftsperspektiv

6 Stoffer og materialer

• (NA) gjøre rede for hvorfor noen grunnstoffer er viktige for liv, og vurdere hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke kretsløpene til disse stoffene

• (SR) undersøke ulike materialers og produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftsperspektiv

 

 

Kosmos IM – Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 EM-stråling

• (IM) beskrive ulike typer elektromagnetisk stråling og gi eksempler på hvordan stråling benyttes i trådløs kommunikasjon

6 Lyd og akustikk

• (IM) utforske bølgefenomener knyttet til lyd og akustikk

 

Kosmos YF 2017

Læreplan naturfag med endringer 2013

Kompetansemål etter Vg1 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Kompetansemål

Kapittel i Kosmos YF 2017

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

1 Forskerspiren

Bærekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

2 Populasjonsforandringer

• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

• kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

3 Forbruksvalg og miljø

• undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

4 Globale miljøutfordringer

Ernæring og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen

• gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold

 

5 Kosthold og Næringsstoffer

• gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene

• forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen

 

6 Fordøyelsen

• gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon

• drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser, trening og hvordan livsstil påvirker helsen

 

7 Livsstil og helse

Energi for framtiden

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden

8 Solfangere og solceller
 9 Oppvarming

• gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

9 Oppvarming