Kosmos YF dekker gjeldende læreplan

 Kosmos YF kommer i ny utgave til Fagfornyelsen 2020.

 

Læreplan naturfag 2013

Kompetansemål etter Vg1 – yrkesfaglige utdanningsprogram

Kompetansemål

Kapittel i Kosmos YF

Forskerspiren

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• planlegge og gjennomføre ulike typer undersøkelser med identifisering av variabler, innhente og bearbeide data og skrive rapport med diskusjon av måleusikkerhet og vurdering av mulige feilkilder

1 Forskerspiren

Bærekraftig utvikling

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon

2 Populasjonsforandringer

• gjøre rede for begrepet bærekraftig utvikling

• kartlegge egne forbruksvalg og argumentere faglig og etisk for egne forbruksvalg som kan bidra til bærekraftig forbruksmønster

3 Forbruksvalg og miljø

• undersøke en global interessekonflikt knyttet til miljøspørsmål og drøfte kvaliteten på argumenter og konklusjoner i debattinnlegg

4 Globale miljøutfordringer

Ernæring og helse

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• beskrive de viktigste energigivende næringsstoffene, deres kjemiske kjennetegn og begrunne hvorfor de er viktige for kroppen

• gi eksempler på vitaminer, mineraler og sporstoffer kroppen trenger, og hvordan man kan sikre variert kosthold

 

5 Kosthold og Næringsstoffer

• gjennomføre enkle kjemiske påvisninger av næringsstoffer i matvarer og gjøre rede for observasjonene

• forklare hovedtrekkene i fordøyelse, transport og omsetting av energigivende næringsstoffer i kroppen

 

6 Fordøyelsen

• gjøre rede for noen hovedbestanddeler i kosmetiske produkter og lage et slikt produkt med egen varedeklarasjon

• drøfte spørsmål knyttet til slanking, spiseforstyrrelser, trening og hvordan livsstil påvirker helsen

 

7 Livsstil og helse

Energi for framtiden

Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

• gjøre forsøk med solceller, solfangere og varmepumper, forklare hovedtrekk i virkemåten og gjøre enkle beregninger av virkningsgraden

8 Solfangere og solceller
 9 Oppvarming

• gjøre rede for ulik bruk av biomasse som energikilde

9 Oppvarming