Kosmos YF yrkesfag naturfag vg1 LK20

Kosmos yrkesfag består av seks lærebøker skrevet til de 10 ulike læreplanene i naturfag for LK20 (Læreplanverket for Kunnskapsløftet 2020). De yrkesfagspesifikke delene skal utgjøre 20-30 prosent (regjeringen.no) av læreplanen. Nedenfor finner du oversikt over lærebøkene, kapittelstruktur og tilhørende kompetansemål. Bøkene utgis også digitalt på brettboka.no og unibok.no.

Se videopresentasjon av Kosmos yrkesfag 2020

På Kosmos lærernettsted kan du se Tavlebøker - lærerens digitalbok til de nye utgavene, logg inn ovenfor.

 

Omslag Kosmos yf 2020

Seks lærebøker til yrkesfag:

Kosmos EL

Kosmos HS, RM

Kosmos IM

Kosmos TP, BA

Kosmos NA, SR

Kosmos FD, DT

 
Kosmos yrkesfag formidler naturfag på en enkel og motiverende måte. Bøkene har en ryddig struktur og er illustrert med gode bilder og forklarende figurer. Oppgaver underveis i fagstoffet og dagsaktuelle eksempler åpner for utforskning og skaper nysgjerrighet. Sist i hvert kapittel er det sammendrag, oppgaver og forsøk. Åpne forsøk gir elevene muligheter til å forklare og drøfte sammenhenger mellom naturfaglige fenomener.

NYTT GRATIS ELEVNETTSTED

Nettstedet har lagring av elevarbeid og elev-lærer-kommunikasjon. Elevene finner flervalgsoppgaver, blandede oppgaver og videoer for repetisjon av fagstoffet. Forsøkene fra læreboka er tilgjengelig for utfylling. Elevsvarene kan lagres og sendes til lærer, og du som er lærer kan kommentere direkte i elevenes arbeid. Du som er lærer kan også lage egne oppgaver som tildeles hele klasser eller enkeltelever.

 

KOMPETANSEMÅL OG KAPITTELSTRUKTUR

De første fire kapitlene er like i alle lærebøkene. De to siste kapitlene er tilpasset utdanningsprogrammet.

Fra Overordnet del av læreplanen i naturfag: «elevene blir nysgjerrige og stiller spørsmål, utvikler vitenskapelig og kritisk tenkning og handler med etisk bevissthet». Kapittel 1 Utforskning legger til rette for at elevene skal bli nysgjerrige og stille egne spørsmål. Gode, åpne forsøk tilpasset de ulike utdanningsprogrammene legger godt til rette for dette.

Kompetansemålet om Teknologi og Bærekraftig utvikling går igjen i alle utdanningsprogrammene. Kapittel 2 Teknologi og bærekraft er derfor spesielt relevant for yrkesfagene. Her får elevene grunnleggende kunnskaper, slik at de kan ta etiske og miljøbevisste valg.

Kapittel 3 Ernæring og helse og kapittel 4 Helse og livsstil er relevant både for elevenes hverdag og det tverrfaglige temaet Folkehelse og livsmestring. Utdanningsprogrammene HS og RM går her i dybden på emnet om nedbrytning av næringsstoffer og vitaminer. Det nye emnet om kildekritikk gir elevene kunnskaper til å vurdere korrektheten i informasjon på Internett.

Det elevene lærer i naturfag må være relevant for den utdanningen de skal ta. De to siste kapitlene er til de unike kompetansemålene i de ti læreplanene. For elevene på TP og BA handler det om at elevene må lære å vurdere materialer og energikilder. For elevene på HS og RM handler det om mikroorganismer og stoffer. Elevene på NA og SR skal lære mer om miljø og kretsløp i naturen. Elevene på EL skal lære om energi, oppvarming og enøk, mens elevene på IM skal lære om lyd og trådløs kommunikasjon. Fokus på avfall, forurensning og energibruk i produksjonen er også viktige temaer i de nye læreplanene.

Med Kosmos yrkesfag vil elevene på et tidligere tidspunkt lære mer om faget de skal jobbe med når de er ferdig utdannet. 

Kosmos HS, RM – Helse- og oppvekstfag, Restaurant og matfag

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Mikroorganismer

• (HS) drøfte hvilken betydning mikroorganismer har for kropp og helse

• (RM) gjøre rede for mattrygghet og betydningen av mikroorganismer i matproduksjon, for driftshygiene og ved håndtering av mat

6 Stoffer i mat og kosmetikk

• (HS) utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram

• (RM) utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram

 

Kosmos EL - Elektro og datateknologi (tidligere Elektrofag)

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Energi

• (EL) bruke begrepene vekselstrømteknologi, likestrømsteknologi, energilagring og virkningsgrad for å beskrive og drøfte metoder for bærekraftig energiproduksjon

6 Oppvarming og enøk

• (EL) gjøre rede for sammenhenger mellom elektrisk energi og effekt og presentere noen energieffektive løsninger i bygg

 

 

Kosmos TP, BA - Teknologi- og industrifag (tidligere Teknikk og industriell produksjon)
og Bygg- og anleggsteknikk

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Energi

• (TP) undersøke og vurdere ulike metoder for lagring og overføring av energi

• (BA) bruke begrepene energiovergang, energibevaring og virkningsgrad til å vurdere energiøkonomisering i bygg

6 Materialer

• (TP) undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

• (BA) undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

 

Kosmos FD, DT – Frisør, blomster, interiør og eksponeringsdesign,

Håndverk, design og produktutvikling

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Materialer og produkter

• (FD) undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv

-(DT) undersøke og vurdere livsløpet til ulike produkter i et bærekraftsperspektiv

• (DT) undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

6 Stoffer og stoffblandinger

• (FD) utforske egenskaper og reaksjoner til noen stoffer og stoffblandinger som er relevante for eget utdanningsprogram

• (DT) undersøke egenskapene til ulike materialer og overflatebehandlinger og vurdere bruk av disse i et bærekraftsperspektiv

 

 

Kosmos NA, SR – Naturbruk, Salg, service og reiseliv

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 Miljøendringer

• (NA) undersøke problemstillinger knyttet til arealbruk, gjøre rede for hvordan endringer kan påvirke økosystemer, og foreslå bærekraftige løsninger

• (SR) gjøre rede for aktuelle miljøutfordringer knyttet til handel og reiseliv og drøfte disse i et bærekraftsperspektiv

6 Stoffer og materialer

• (NA) gjøre rede for hvorfor noen grunnstoffer er viktige for liv, og vurdere hvordan menneskelig aktivitet kan påvirke kretsløpene til disse stoffene

• (SR) undersøke ulike materialers og produkters livsløp og vurdere disse i et bærekraftsperspektiv

 

 

Kosmos IM – Informasjonsteknologi og medieproduksjon

Kapittel

Kompetansemål. Mål for opplæringen er at eleven skal kunne

1 Utforskning

• utforske en selvvalgt problemstilling knyttet til eget utdanningsprogram, presentere funn og argumentere for valg av metoder

• risikovurdere egne forsøk og håndtere avfallet fra disse på en forsvarlig måte

2 Teknologi og bærekraft

• utforske og presentere teknologi knyttet til eget utdanningsprogram og vurdere den i et bærekraftsperspektiv

3 Næringsstoffer og kosthold

• gjøre rede for funksjonene til noen næringsstoffer og diskutere hvorfor et variert kosthold er viktig i et helse- og bærekraftsperspektiv

4 Helse og livsstil

• drøfte aktuelle helse- og livsstilspørsmål og vurdere pålitelighet i informasjon fra ulike kilder

5 EM-stråling

• beskrive ulike typer elektromagnetisk stråling og gi eksempler på hvordan stråling benyttes i trådløs kommunikasjon

6 Lyd og akustikk

• utforske bølgefenomener knyttet til lyd og akustikk

Nytt Elev- og lærernettsted 2020

Nettressurser